• Brak produktów w koszyku.

Regulamin serwisu e-Bachata.com

§ 1 DEFINICJE

Serwis – Portal internetowy e-Bachata.com jest zorganizowaną platforma edukacyjną podłączona do sieci internet, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez e-Bachata i/lub jej partnerów, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet.
Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu e-Bachata.pl
Formularz Rejestracyjny – formularz, który trzeba wypełnić podczas procesu Rejestracji do serwisu
Hasło – ciąg znaków, umożliwiających logowanie się do systemu
Login – Nazwa Użytkownika (w serwisie e-Bachata.com – jest to adres email)
Logowanie – proces uzyskania dostępu do zasobów Serwisu poprzez sprawdzenie Loginu i Hasła użytkownika
Rejestracja – Dobrowolne wprowadzenie danych przez Użytkownika w celu umożliwienia późniejszego Logowania
Instruktor – osoba prezentująca kurs
Kurs – Zestaw kilku lekcji
Usługa – Lekcja lub Kurs dostępny na portalu e-Bachata.com

§ 2 INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.e-bachata.com (zwanego dalej Serwisem) oraz warunki sprzedaży dostępnych w nim kursów oraz lekcji internetowych.
2. Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także podmioty gospodarcze i inne.
3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania niniejszego Regulaminu i oświadcza tym samym, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.
4. Administratorem Serwisu oraz Właścicielem Oprogramowania “e-Bachata” (zwany dalej „Administratorem”) jest firma Projekt Maciej Duda, ul. H.Kołłątaja 7/4, 37-300 Leżajsk, NIP 8161628624, REGON 382407820.
5. W celu prawidłowego korzystania z Usług Serwisu wymagane jest:
połączenie z siecią Internet (prędkość minimum 4MB/s), przeglądarka internetowa, obsługująca HTML5, JavaScript (do edycji)
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne funkcjonowanie serwisu wynikające z nieprawidłowej konfiguracji komputera Użytkownika, wynikające z punktu 5 lub nieoczekiwane problemy z serwerami, siecią internetową.

§ 3 RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Serwis e-Bachata.com udostępnia na określony czas autorskie lekcje i kursy tańca w postaci wideo oraz tekstu bez możliwości pobrania.Korzystanie z zasobów serwisu jest całkowicie dobrowolne.
2. Administracja e-Bachata ma prawo dowolnej zmiany cen, ekspozycji kursów i materiałów dydaktycznych, dodawania kursów, wycofywania kursów, a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.
3. Serwis e-Bachata.com oraz Projekt Maciej Duda są autorem kursów i posiadaja prawa autorskie do materiałów użytych w kursach instruktażowych.

§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z SERWISU
1. Z kursów mogą korzystać Użytkownicy w wersji płatnej oraz darmowej. W przypadku kursów darmowych – sposób dostępu będzie określony w momencie przyznawania dostępu. W przypadku kursów płatnych – po uiszczeniu opłaty.
2. Kursy płatne będą dostępne dla Zalogowanego Użytkownika po tym, jak wpłata zaksięguje się na koncie.
3. Dostęp do kupionego przez Użytkownika kursu czy lekcji to Rok (365 dni).
4. Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883) w zakresie niezbędnym do prowadzenia marketingu i usług Serwisu. Pod “marketingiem serwisu” rozumie się wysyłanie informacji o nowych kursach, przypomnień, informacji o statusie zamówienia, nowościach Serwisu, artykułach tanecznych związanych z Serwisem, promocjach w Serwisie i jego partnerskich portalach.
6. Zgodę na “marketing serwisu” można cofnąć w dowolnej chwili.
7. Właściciel serwisu może udostępnić dane osobowe podmiotom, jeśli jest to niezbędne do świadczenia jego usług a także w przypadku, gdy istnieje konieczność przekazania informacji organom ścigania.
8. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144) użytkownik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.
9. Użytkownicy, którzy są zarejestrowani w serwisie, wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów (w tym komunikatów promocyjnych), za pomocą E-mail oraz przy zastosowaniu środków przekazu (w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych). Wysłana wiadomość jest uważna za skutecznie doręczoną.
10 Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl. Wszystkie ceny oferowanych produktów w e-Bachata.com są cenami brutto.

§ 5 REJESTRACJA

1. Serwis działa w systemie online.
2. Warunkiem korzystania z serwisu jest zaakceptowanie regulaminu, a następnie zarejestrowanie się w serwisie. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, otrzymuje się link aktywacyjny wysłany na email. Po prawidłowo przeprowadzonej rejestracji Użytkownik otrzymuje pełen dostęp do serwisu, wyłączając płatne kursy. W każdej chwili Użytkownik może modyfikować swoje dane w panelu administracyjnym. Po przesłaniu wypełnionego formularza., Użytkownik w sposób czynny zaczyna korzystać z zasobów serwisu.
3. Utrwalenie oraz zabezpieczenie procedury rejestracji następuje poprzez wysłanie linków aktywacyjnych oraz informacji w wersjach elektronicznych a także stworzenie bazy danych.
4. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji użytkownika.
5. W przypadku naruszenia regulaminu, Użytkownik może mieć zablokowany dostęp do konta, czasowo lub na stałe. Poza tym, w przypadku naruszenia regulaminu nie można rościć sobie jakichkolwiek praw do Serwisu www.e-Bachata.com
6. Użytkownik w dowolnym czasie może zrezygnować z korzystania z Serwisu
7. Rozwiązanie Umowy oraz zablokownie dostępu do kursu następuje, gdy Użytkownik:
a. Zalega z płatnościami więcej niż 7 dni
b. Podane dane przez Użytkownika są nieprawdziwe
c. Nazwa Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi zasadami
d. Użytkownik nie respektuje regulaminu
e. na wniosek Użytkownika, co jest jednoznaczne ze zrzeczeniem wszelkich roszczeń w stosunku do serwisu e-Bachata.com
f. Udostępnia innej osobie Login i Hasło de serwisu
g. Rozpowszechnia materiały umieszczone na przedmiotowej stronie za pomocą jakichkolwiek nośników

§ 6 UŻYTKOWNIK

1. Użytkownik, który uczy się poprzez kurs/lekcję, ponosi odpowiedzialność za wyniki w nauce i brak wyników w nauce oraz wszelkie działania wynikające z uzyskanej wiedzy.
2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z zasadami oraz prawem polskim. Upublicznienie swoich danych osobowych jest na własną odpowiedzialność.
3. Użytkownik może dokonać boru kursów, które opłaci, i z których będzie mógł skorzystać. Aktualna lista kursów a także cenniki dostępne są na stronie serwisu.

§ 7 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Serwis, oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
2. Nabywca kursu może użytkować go zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią, bez możliwości ingerowania w tę treść, powielania plików kursu, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również rozpowszechnianie takiego kursu oraz nagrań, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z Administratorem tylko w formie pisemnej umowy.
3. Każdy nabywca kursu zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy z tytułu łamania praw autorskich.
5. Wszelkie nagrania mp3, ebooki i filmy wideo udostępniane na łamach Serwisu – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

§ 8 POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez Serwis można zgłaszać drogą mailowa na adres: duda8adrania@gmial.com
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
2. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Administratora w terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia. jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli wynika ona z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na łamach Serwisu.

§ 9 OCHRONA DANYCH

1. Operator oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkownika w zakresie, w którym stanowią one dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 922) . a po 25 maja 2018 roku w zakresie w którym stanowią one dane osobowe w rozumieniu RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
2. Wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Administrator wyłącznie w celu świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na podstawie określonej w art. 19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 2017 poz. 1219) Administrator jest uprawniony przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane przy Rejestracji także po zakończeniu korzystania z Usługi, jeżeli są:
1) niezbędne do rozliczenia zamówienia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi;
2) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1 wspomnianej ustawy;
3) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw.
3. Wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji Usługi, (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz celach księgowo-podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności akceptowanej przez Użytkownika podczas Rejestracji konta w systemie.

§ 10 INFORMACJE KOŃCOWE

1. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści zawartych w kursach oraz w informacjach publikowanych na łamach Serwisu jest dobrowolne.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usług w dowolnym czasie bez podawania przyczyn i informowania o tym Użytkowników.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.
6. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
7. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
8. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
9. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien o tym poinformować niezwłocznie Administratora.
10. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.
11. Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług czy zmiany profilu działania.

Odstąpienie od umowy

Rozpoczęcie i pełne wykonanie usługi będzie skutkowało utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Podstawa prawna to ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta: Prawo konsumenta — Rozdział 4. Prawo odstąpienia od umowy Art. 38 — Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

top

                       Polityka Prywatności / Regulamin / Cookies

error: Content is protected !!